Emita Frigato

Films ready
Films 2023
Films 2022
Shorts 2022
Films 2020
Films 2019
Films 2018
Films 2017
Films 2015
Films 2014
Films 2013
Films 2012
Shorts 2012
Films 2010
Films 2009
Films 2008
Films 2007
  • Silk by François Girard

Films 2004
Shorts 2004
Films 2003
Films 2002
Films 2001
 
  • Attesa, L' (1991)
  • Maestro, Il (1989)
    Maestro, The