Yimou Zhang

>>Imdb.com

Film 2004
  • 2046 di Wong Kar-Wai