Filmhuset Gruppen As & Europafilm As

indirizzo:Kristian Augusts Gate 11B Postboks 6812 St. Olavs Plass
0130 OSLO
paese:Norvegia
tel:+47 47 20 76 00
email:filmhuset@filmhuset.no
sito web:www.filmhuset.no
Film 2013